Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-23 13:52:13 Terminy obrad sesji i posiedzeń Komisji / Terminy posiedzeń Komisji i sesji w miesiącu maju 2018 roku Jagoda Kaczmarek Edycja artykułu
2018-05-22 11:02:49 Przetargi ogłoszone / Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów nieruchomości w 2018 roku Joanna Piernik Edycja artykułu
2018-05-22 10:16:31 Wyniki postępowań / Unieważnienie postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Chodkiewicza w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)”. Edyta Rogacka - Wawer Publikacja artykułu
2018-05-22 09:16:16 Dzierżawy (najem) mienia komunalnego / Wykaz XIII obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Jakub Mroczyński Publikacja artykułu
2018-05-22 08:05:41 Przetargi ogłoszone / Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w 12 lokalach mieszkalnych, w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombatantów 6 i 27 oraz ul. Sabata 11 w Rumi. Joanna Piernik Archiwizacja artykułu
2018-05-22 08:04:57 Przetargi ogłoszone / Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Chodkiewicza w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Joanna Piernik Archiwizacja artykułu
2018-05-22 08:04:44 Przetargi ogłoszone / Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rumi w podziale na II części” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Część I - wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Brzechwy i ulicy Makuszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Część II - wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Źródlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ( umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00). Joanna Piernik Archiwizacja artykułu
2018-05-22 08:04:28 Wyniki postępowań / Wynik postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00)” Joanna Piernik Archiwizacja artykułu
2018-05-22 08:04:21 Wyniki postępowań / Wynik postępowania pn.: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, oraz wykonaniem instalacji elektrycznej od istniejącego złącza kablowego do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kombatantów 25 w Rumi”. Joanna Piernik Archiwizacja artykułu
2018-05-22 08:04:14 Wyniki postępowań / Wynik postępowania pn. „Zagospodarowania terenu przy ul. Topolowej w Rumi na dz. nr. 84 obr.13” w ramach projektu pn. Zielona Wyspa-rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, nr umowy o dofinansowanie:POIS.02.05.00-00-0037/16-00. Joanna Piernik Archiwizacja artykułu